previous page  I N D E X


Towermountain tempera on cotton, 60 x 50 cm, 2004