Parthenon, Akropolis Athens 199x
 
alphabot  |  binary machine  |  period.